Onze voorwaarden

 

Op al onze aanbiedingen, diensten en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de voorwaarden zoals vastgelegd in ‘De Nieuwe Regeling 2011 – De rechtsverhouding tussen opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening juli 2013’, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, en gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 56/2013, en die te lezen, te downloaden en te printen zijn via onderstaande link.

In afwijking van artikel 58 van de DNR 2011 is Synergo Consultancy B.V. gerechtigd om een geschil door een daartoe bevoegde rechter te laten beslechten.

Algemene voorwaarden – DNR 2011 (Eerste herziening, juli 2013)