Masterplanstudie verhoogt productie-effectiviteit

 

‘Hoe behaal je de meeste output per vierkante meter als bedrijf?’ ‘Wat levert de productie mij nu echt op?’ ‘Heb ik goed inzichtelijk welke groei of krimp er wordt verwacht binnen de markt?’ Dit zijn voorbeelden van vragen waarmee productiebedrijven in de foodbranche zich geconfronteerd zien.

Onderzoek vormt basis voor technische en betrouwbare oplossing

Wanneer een bedrijf antwoord wil op dergelijke vraagstukken, dan is het belangrijk om de huidige situatie grondig te analyseren, is Rien Melis – commercieel directeur bij Synergo – van mening. “We zien regelmatig dat wanneer bedrijven groeien, de productie-uitbreidingen een zekere mate van wildgroei vertonen. De basis, ofwel het masterplan, voor uitbreiding of herindeling ontbreekt in de praktijk nogal eens. Bij Synergo staan we voor betrouwbare langetermijnoplossingen. Het moet niet zo zijn dat een nieuwe bedrijfshal na vijf jaar wéér volledig opnieuw moet worden ingericht. Een goed, toekomstbestendig plan kun je in mijn ogen alleen bieden wanneer een indeling van een productiehal gebaseerd is op harde productiecijfers en gefundeerde prognoses.”

Analyse productiegegevens en productportfolio

Synergo pleit voor een gedegen, grondige analyse van productiegegevens, vertaald naar vierkante meters en uiteindelijk een aantal vlekkenplannen. “Dit bij elkaar opgeteld noemen we een masterplanstudie”, vervolgt Rien. “Het is voor ons belangrijk dat het uiteindelijke adviesplan en de technische tekeningen naadloos aansluiten op de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten.” De eerste stap van onze masterplanstudie is deskresearch. Een ervaren projectleider geeft hier uitvoering aan, in samenspraak met de klant. Onderstaande vragen worden daarbij beantwoord:

  • Welke producten produceert het bedrijf?
  • Wat zijn de toekomstverwachtingen van deze producten? Wordt er groei of krimp verwacht? Of is de markt al jarenlang stabiel?
  • Wat is het rendement van de verschillende producten?
  • Welke capaciteiten (onder meer manuren en machine-uren) zijn nu aanwezig? En welke capaciteiten worden op termijn verwacht?

“Het kan natuurlijk zo zijn dat we concluderen dat bepaalde producten een enorme belasting zijn op het productieapparaat”, licht Rien toe. “We kijken dan samen met de klant naar de toegevoegde waarde van deze producten. Wellicht is het verstandiger om afscheid te nemen van dergelijke producties.”

Machines en systemen bepalen

Fase twee van de masterplanstudie start als alle gegevens in kaart zijn gebracht. “In de tweede fase bepalen we of de aanwezige machines nog voldoen aan de wensen en eisen voor de toekomst”, vervolgt Rien. “Het kan nodig zijn om machines en systemen aan te passen met oog op de nieuwe situatie. Soms dienen er volledig nieuwe productielijnen te worden toegevoegd. Na het vaststellen van de benodigde aanpassingen, kunnen we de vierkante meters uitrekenen voor de nieuwe situatie. Hierbij wordt direct rekening gehouden met mogelijke procesoptimalisaties, zodat de output per vierkante meter ook nog eens wordt verhoogd.”

Vlekkenplannen opstellen

Pas nu worden er vlekkenplannen opgesteld. Rien: “Mijns inziens beschikken we pas op dit moment in het proces over voldoende inzicht en gegevens om een productiehal in te richten. We weten welke machines in productie zijn en welke productielijnen er eventueel bijkomen of juist verdwijnen. Bij het opstellen van een vlekkenplan streven we naar een logische flow van grondstoffen, producten, middelen en mensen. Deze logistieke flows dragen in belangrijke mate bij aan kostprijsverlaging. Wij geloven overigens niet dat er slechts één goede oplossing is. We werken daarom altijd meerdere voorstellen uit. Veelal levert een mix van de voorstellen het beste eindresultaat.”

Multicriteria-evaluatie

Het belangrijkste voor Rien is dat de uiteindelijke oplossing helemaal past bij de klant: “Er moet een gedegen keuze worden gemaakt, en niet een keuze gebaseerd op alleen een onderbuikgevoel. Om klanten daarbij te helpen, bepalen we gezamenlijk de belangrijkste criteria die meegenomen worden in de zogeheten multicriteria-evaluatie. Die criteria krijgen een weegfactor mee, afhankelijk van het belang dat de klant eraan hecht. Er zijn veel mogelijke criteria, zoals logistieke optimalisering, investeringskosten, ruimtebeslag en faseringsmogelijkheden. Alle voorstellen worden beoordeeld op basis van de gestelde criteria. Dat levert tot slot de beste oplossing voor de klant.”

Door een compleet masterplanproces te doorlopen en de klant hierin te betrekken, ontstaat er volgens Rien vertrouwen: “Doordat de klant zelf bepaalt welke criteria het zwaarst wegen, is deze verzekerd van een concreet plan dat écht aansluit bij het bedrijf en de toekomstperspectieven. Voor een relatief geringe investering helpen wij onze klanten bij het plaatsen van hun stip op de horizon. Dát noemen wij toegevoegde waarde!”