Het tijdelijk inhuren van een professional die uw project succesvol begeleidt en u tijdens het project volledig ontzorgt.
U wilt een wezenlijke verandering doorvoeren. Dan is het handig om te weten wat de mogelijkheden zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en welk tijdspad realistisch is. Wij maken dit voor u inzichtelijk, werken scenario's uit en geven hierover advies.
Het toetsen van een geïnitieerd project op onder meer technische en financiële aspecten en wet- en regelgeving. Daarnaast berekenen we de mogelijke ROI. Denk aan projecten als het uitbreiden van uw bedrijfsgebouw, het upgraden van uw productielijn of het opzetten van een nieuw ketelhuis.
Het ontwerpen, engineeren en realiseren van bedrijfsgebouwen, inclusief gebouwgebonden installaties E&W en bijbehorende nutsvoorzieningen.
Ontwerpen en inbedrijfstellen van productie- en procesinstallaties.
Het multidisciplinair ontwerpen, engineeren en/of realiseren van bedrijfshuisvesting, procesinstallaties, productieprocessen en bijbehorende utilities. Bijvoorbeeld installatietekeningen, lay-outs, specificaties, bedrijfsmiddelenlijsten en bestekken.
Het ontwerpen en realiseren van een allergenenmanagementsysteem om risico's van allergenen te beheersen.
Het zo veel mogelijk voorkomen van vervuiling in de industriële werkomgeving door het maken van een hygiënisch ontwerp, dat ook voorziet in het eenvoudig schoonmaken én -houden van onder meer machines, leidingen en apparatuur.
Het uitvoeren van een bottleneck-analyse van bestaande productieprocessen en logistieke flow van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, halffabricaten en eindproducten. Daaruit volgt een praktisch toepasbaar advies.
Het uitvoeren van een optimalisatiestudie waardoor u niet langer onnodig water en energie verbruikt en daardoor onnodige kosten maakt. Tevens kijken we ook naar optimalisaties die beter zijn voor het milieu.
Het uitdenken, ontwerpen en uitwerken van hergebruik van 'restproducten' zodat u dit kunt vermarkten en we gezamenlijk zo min mogelijk afval verwerken.
Het uitvoeren van een algemene RI&E.
Aanvragen vergunningen en overleg met bevoegd gezag.
Het gestructureerd aanpakken en monitoren van veiligheid. Een veiligheidskundige stelt protocollen op en coacht medewerkers op het gebied van veilig werken.
Opstellen risico inventarisatie en evaluatie en controle.
GAP analyse, PGS richtlijnen en RI&E gevaarlijke stoffen.
Veiligheidsbeheerssystemen, opstellen en beheer procedure en integraal veiligheidsontwerp installatie; veiligheidsanalyses (HAZOP/bow-tie).
Opstellen explosieveiligheidsdocument, training en opleiding, keuringen en implementatie en controle apparatuur gevarenzones.

Wilt u weten wat Synergo voor u kan betekenen?

Vraag Rien naar de mogelijkheden.

Stuur Rien een e-mail. of bel naar 06-11860581